Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla klubovny

Pravidla Sazínkovy klubovny


1) Rodiče doprovází děti do klubovny ( k uzamykatelným dveřím v patře), kde si je po skončení kroužku či jiné akce opět vyzvedávají. Pokud se rodiče rozhodnou toto pravidlo nedodržovat, je nutné o tom písemně informovat vedoucího kroužku či radu sdružení. Dítě pak dochází do klubovny samo, zodpovídají za něj rodiče.


2) Během pobytu v klubovně děti důsledně dbají pokynů vedoucího kroužku, jiného zástupce o.s. Sazínek či jiné dospělé osoby.


3) Návštěvníci Sazínku dodržují pravidla slušného chování a nepsané normy mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.


4) Užívání, držení a distribuce návykových látek v klubovně a při akcích pořádaných o.s. Sazínek jsou přísně zakázány. V prostorách klubovny je rovněž zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.


5) Projevy šikanování mezi dětmi, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotlivé děti nebo skupiny vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženy děti mladší a slabší), jsou v prostorách klubovny a při jiných akcích přísně zakázány.


6) Každý šetrně zachází se svěřenými nebo vypůjčenými pomůckami , jakož i jiným majetkem o.s. Sazínek i dalších subjektů. Záměrné poškozování majetku je přísně zakázáno.


7) Každý jednotlivec zodpovídá za čistotu klubovny, zejména svého pracovního místa, a dodržuje základní hygienické návyky. Klubovnu opouštíme v takovém stavu, aby ji ti, kdo přijdou po nás, mohli bez omezení užívat.


8) Dětem je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými přístroji, topením a okny. Rovněž je jim přísně zakázán vstup na balkon.


9) Vedoucí před odchodem z klubovny zmírní topení na minimum (tj. 15 stupňů). Během jednotlivých akcí v klubovně je možno vytápět prostory na 20 stupňů. Vedoucí rovněž zodpovídají za zavírání oken, zamykání, zhasínání světel, vypínání elektrospotřebičů, vodovodních kohoutků a čistotu prostor klubovny a nejbližšího okolí před jejich opuštěním. Jakékoli závady neprodleně hlásí předsedovi sdružení a zapisuje na místo tomu určené (nástěnka nebo sešit).


10) Všichni se během všech činností chovají tak, aby neohrožovali zdraví své a zejména druhých. Např. nenosí do klubovny a na akce Sazínku předměty, jimiž by mohli ohrozit zdraví své i druhých.


11)Každý úraz, poranění či nehodu je nutno neprodleně hlásit vedoucímu kroužku, předsedovi o.s. Sazínek , starostovi obce, a také zákonným zástupcům dítěte.


12) Vrchní oděv a obuv si návštěvníci klubovny mohou odkládat v šatně. Za případné ztráty Sazínek nenese odpovědnost. V prostorách klubovny se přezouváme.


13) Klíče od klubovny budou svěřeny vedoucím kroužků, předsedovi o.s., ve výjimečných případech další osobě, pokud to odsouhlasí rada sdružení. Další klíče ke klubovně vlastní obec.


14) Je zakázán pobyt dětí v klubovně bez dohledu dospělé osoby.


15) Vedoucí kroužku či zástupce Sazínku je oprávněn ihned vykázat osobu porušující závažným způsobem pravidla z klubovny. Při opakovaném porušování pravidel může rada sdružení rozhodnout o zákazu vstupu takové osobě do klubovny.


16)Pravidelný úklid klubovny (vytírání, mytí sociálního zařízení…) bude prováděn členy Sazínku dle harmonogramu. Průběžně si každý uklízí sám po sobě. Při jednorázových akcích uklízí vedoucí projektu (pořadatel akce) celou klubovnu včetně přilehlých prostor bezprostředně po skončení akce. Odpadky jsou vynášeny členy Sazínku dle potřeby (možno využívat obecní popelnice na váze). Za mytí nádobí, výměnu ručníků, utěrek, doplnění toaletního papíru, mýdla apod. zodpovídají vedoucí kroužků.


17) Vedoucí kroužků či jiní členové o.s. Sazínek ohlašují a zapisují na nástěnku, jakmile zaznamenají, že dochází některá z potřeb nezbytná pro provoz klubovny (př. saponáty, toaletní papír, pytlíky do koše, mýdlo apod.)


18) Vždy šetříme energiemi!


19) Provozní doba klubovny bude uzpůsobena potřebám sdružení s ohledem na pořádání kroužků a různých akcí. Při jejím provozu je nutné dodržovat všeobecně platná pravidla (př. dodržovat noční klid apod.).


20) Důležitá telefonní čísla:


Integrovaný záchranný systém        112
Policie                                         158
Hasiči                                          150
Zdravotní záchranná služba             155
Městská policie                             156
Starosta obce                              724 184 870 (Ing. Votruba)
Předseda sdružení                         603 950 024 (I. Šidlichovská)