Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z ustanovující členské schůze a členského shromáždění Občanského sdružení SAZÍNEK ze dne 15.12. 2009 v Sazené

20. 12. 2009

Zápis z ustanovující členské schůze a členského shromáždění Občanského sdružení SAZÍNEK ze dne 15.12. 2009 v Sazené

Přítomní:
Martina Rybářová
Gabriela Titěrová
Simona Tymichová
Kateřina Sainerová
Lucie Šafránková
Marie Lopourová
Milan Lopour
Irena Šidlichovská

Je přítomná nadpoloviční většina dospělých členů, členská schůze je tímto usnášeníschopná.

Program schůze:
volba členů rady sdružení a revizní komise
volba předsedy sdružení
rozdělení administativních činností
plán činnosti na rok 2010

Členská schůze zvolila členy rady. Jsou jimi všichni dospělí členové přípravného výboru, kteří podepsali návrh na registraci sdružení, kteří jsou současně zakládajícími členy. Jmenovitě:

Martina Rybářová
Gabriela Titěrová
Simona Tymichová
Kateřina Sainerová
Marie Lopourová
Jitka Kratochvílová
Irena Šidlichovská

Nově zvolení členové rady budou vykonávat činnost dle platných stanov občanského sdružení.
Předsedou občanského sdružení, byla zvolena Irena Šidlichovská.
Všechna práva a povinnosti vyplývající z této funkce budou prováděna v souladu se stanovami sdružení.
Nově přijatými členy jsou Lucie Šafránková a Milan Lopour.
Zapisovatelkou byla zvolena Martina Rybářová.
Členské shromáždění jednomyslně odsouhlasilo zavedení funkce místopředsedy, která v případě nepřítomnosti přejímá práva a povinnosti předsedy.
Místopředsedkyní zvolena Gabriela Titěrová.
Vedením účetnictví pověřena Irena Šidlichovská.
Na funkci revizora byla navržena Jana Votrubová. S přijetím funkce revizora souhlasí. členským shromážděním jednomyslně přijata.
Zhotovením stránek pověřena Kateřina Sainerová, návrh stránek předloží radě.
Založením Facebooku a emailu pověřena Martina Rybářová.
Výše členských příspěvků stanovena na minimálně 250 Kč ročně.
Členské příspěvky se nevztahují na neplnoleté členy o.s., vedoucí kroužků, a čestné členy o.s.
Zřízením účtu pověřena Irena Šidlichovská.
Navržen a schválen plán činností pro rok 2010.

Občanské sdružení bude provozovat tyto kroužky a zájmové aktivity:
cvičení pro batolata
zpívání
výtvarný kroužek
společenské hry

Dále bude organizovat jednodenní akce pro děti. Občanské sdružení je připraveno spolupracovat s kulturní komisí obecního úřadu v Sazené a pomáhat s přípravou jimi pořádaných akcí.
Občanské sdružení získalo k užívání místnost od obce Sazená v prostorách zámku. Místnost bude využívaná jako klubovna a herna. Zatím na zkušební dobu půl roku. Obec hradí náklady na provoz klubovny (energie, odpady, vodu).
Rada sdružení rozhodla o udělení plné moci k zastupování Občanského sdružení Sazínek Gabriele Titěrové a Ireně Šidlichovské s tím, že budou o podniknutých krocích radu průběžně informovat.

Podpisy:
Martina Rybářová
Gabriela Titěrová
Simona Tymichová
Kateřina Sainerová
Lucie Šafránková
Marie Lopourová
Milan Lopour
Irena Šidlichovská